ALGEMENE VOORWAARDEN

‘JÄGERMEISTER SUMMER JOBS’ DOOR MAXXIUM NEDERLAND B.V.

1.        ALGEMEEN

1.1          Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de Actie Jägermeister Summer Jobs.’ (de: ‘Actie’). Maxxium Nederland B.V. (de ‘Organisator’) gevestigd aan de (1081 CN) De Cuserstraat 89 te Amsterdam organiseert deze Actie in Nederland, onafhankelijk van Facebook.

1.2          De Actie wordt georganiseerd ter promotie van Jägermeister.

1.3          Door deelname aan de actie via de sollicitatie op de Summer Jobs of YoungCapital website is iedere sollicitant ‘Deelnemer’.

1.4          Jägermeister creeert in samenwerking met YoungCapital en zes verschillende eenmalige banen, hierna te noemen ‘Jobs’.

1.5          Deze actievoorwaarden en overige informatie over de Actie staan vermeld op de website www.jagermeister.nl/summerjobs (hierna verder te noemen ‘Site’).

1.6          Door deelname aan de Actie gaat de Deelnemer akkoord met deze actievoorwaarden.

2.        DEELNAME

2.1          De actieperiode start op 09-07-2017 om 00:00u en eindigt op 8-10-2017 23.59u (hierna te noemen: ‘Actieperiode’). Deelname wordt per aangeboden job gesloten zoals gespecificeerd op de website. Deelname na de aangegeven sluitingsdatum van de job is niet meer mogelijk.

2.2          Deelname aan deze Actie staat open voor iedere persoon met de Nederlandse identiteit vanaf 18 jaar, die gerechtigd is om in Nederland arbeid te verrichten en beschikt over een geldig identiteitsbewijs (de ‘Deelnemer’). Controle van de identiteit en leeftijd van de Deelnemer kan plaatsvinden bij uitreiking van de prijzen, of op ieder ander moment.

2.3          Deelname is uitgesloten voor medewerkers van de Organisator en hun directe familieleden, alsmede voor iedereen die op enigerlei wijze (in)direct betrokken is bij de organisatie van de Actie.

2.4          Deelname is uitgesloten wanneer zij door arbeidscontracten bij huidige werkgever(s) belemmerd worden om werkzaamheden te verrichten voor de Organisator.

2.5          Vergoeding voor de uitvoering van de Job bedraagt 500,- euro en zal verlopen via YoungCapital. Met geselecteerde deelnemers wordt contact opgenomen via YoungCapital, en afstemming van de Job details zal gedaan worden door de Organisator.

2.6          NAWTE gegevens worden gedeeld met YoungCapital. YoungCapital heeft het recht om eenmalig contact op te nemen met Deelnemers n.a.v. sollicitatie.

2.7          De Organisator is gerechtigd één of meer Deelnemer(s) te diskwalificeren en/of diens/hun bijdrage(n) te weigeren, bijvoorbeeld wanneer zij van mening is dat de betreffende Deelnemer(s) niet conform deze actievoorwaarden handel(t)(en), dan wel indien Deelnemer(s) zich naar de mening van de Organisator anderszins op frauduleuze wijze gedra(a)g(t)(en).

 3.        SPEELWIJZE

3.1          De Deelnemer gaat gedurende de Actieperiode naar de Site en vult daar op het sollicitatieformulier zijn/haar naam en gegevens in. Alle gegevens stuurt hij/zij via de Site aan de Organisator. Iedere Deelnemer kan slechts één keer aan de Actie meedoen.

3.2          Alleen volledig ingevulde en door de Organisator goedgekeurde inzendingen worden meegenomen in de procedure voor de aanwijzing van de winnaars van de Actie.

3.3          Aan deelname aan de Actie zijn, naast de gebruikelijke kosten voor de toegang tot en het gebruik van het Internet, geen extra kosten verbonden. Er geldt geen aankoopverplichting.

3.4          Door deelname aan de Actie geeft de Deelnemer de Organisator toestemming de door de Deelnemer opgegeven informatie te gebruiken zolang de Actie duurt. Indien de Deelnemer geselecteerd wordt, heeft de Organisator tevens het recht om zijn/haar voor- en achternaam voor promotionele doeleinden op de site van de Organisator te gebruiken.

 4.        PRIJZEN

4.1          Er zijn geen prijzen verbonden aan deelname van de actie. Deelnemers maken geen kans op prijzen door deel te nemen aan de actie.

  5.        TOEWIJZING

5.1          Uit de door de Organisator ontvangen compleet ingevulde inzendingen worden door de organisatie geselecteerd. De organisatie beslist door middel van de kwaliteit van de inzendingen de winnende deelnemers.

5.2          De Organisator zal iedere winnaar uiterlijk een week voor aanvang van de job per e-mail informeren via het door de betreffende winnaar opgegeven e-mailadres. De winnaar dient na ontvangst van deze e-mail binnen twee dagen te reageren. Het tijdstip en locatie van de uitvoering vindt ook in overleg met de betreffende winnaar plaats.

5.3          Indien de Organisator geen deugdelijke reactie van de winnaar ontvangt binnen de gestelde periode, komt het recht van de winnaar op de deelname te vervallen. In dat geval zal de jury een nieuwe winnaar selecteren uit de lijst met Deelnemers. Overige deelnemers die niet door de jury als deelnemers zijn aangewezen ontvangen geen bericht. De aanwijzing van de deelnemers is finaal en bindend in alle gevallen. De Organisator zal niet ingaan op correspondentie over de aanwijzing van de winnaars. De naam van de winnaar kan op de site van de organisator worden gepubliceerd.

5.4          De organisator behoudt zich het recht voor om de job te vervangen voor een gelijkwaardige of voor een job van een grotere waarde, bijvoorbeeld wegens redenen die buiten haar controle liggen. Het is niet mogelijk om de job in geld te laten uitkeren. Jobs zijn niet overdraagbaar en iedere Deelnemer kan maximaal 1 x kan maken op deelname. Bij weigering of andere reden van niet uitreiking van de prijzen blijven deze eigendom van de Organisator.

 6.        PRIVACY

6.1          De door de Deelnemer in verband met de Actie aan de Organisator verstrekte persoonsgegevens worden opgenomen in een gegevensbestand. Op dit gegevensbestand is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. De Deelnemer geeft de Organisator toestemming om alle verstrekte persoonsgegevens te gebruiken voor de organisatie en uitvoering van de Actie. De Deelnemer geeft toestemming aan de Organisator om zijn/haar naam te gebruiken voor advertentie- en publiciteitsacties van de Organisator gedurende een jaar na afloop van de actie. Tevens geeft de Deelnemer toestemming om alle verstrekte persoonsgegevens te verstrekken aan YoungCapital.

7.        FACEBOOK / INSTAGRAM / TWITTER

7.1          Deze Actie wordt op geen enkele wijze gesponsord, ondersteund of geregisseerd door Facebook, Instagram, Twitter. Door deelname accepteert en geeft de Deelnemer aan te begrijpen dat Facebook, Instagram, Twitter geen enkele verantwoordelijkheid draagt of aansprakelijk is voor de Actie. De Deelnemer vrijwaart Facebook, Instagram, Twitter voor zover bij wet is toegestaan, van alle aansprakelijkheid met betrekking tot deze Actie. De Deelnemer begrijpt en accepteert dat alle informatie in verband met de Actie aan de Organisator verstrekt wordt en niet aan Facebook, Instagram, Twitter.

8.        INTELLECTUEEL EIGENDOM

8.1          Door de deelname verleent de Deelnemer aan de Organisator een onomkeerbare, eeuwigdurende, ongelimiteerde, overdraagbare, royalty vrije, non-exclusieve licentie met betrekking tot alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder doch niet beperkt tot het auteursrecht, op de tekst van de betreffende berichten die op de Website door de Deelnemer wordt geplaatst (het ‘Werk’).

8.2          De in het voorgaande lid bedoelde licentie bevat in elk geval:

I.         Het recht het Werk openbaar te maken en te verveelvoudigen op welke wijze, door middel van welke techniek, voor welke toepassingsvorm en welk medium, en in welke vorm dan ook, op dit moment reeds bekend of op dit moment nog onbekend;
II.         Het recht het Werk te (laten) bewerken op welke wijze, door middel van welke techniek, voor welke toepassingsvorm en welk medium, en tot welke vorm dan ook, op dit moment reeds bekend of op dit moment nog onbekend en het recht de bewerkingen van de Werken openbaar te maken en te verveelvoudigen zoals hiervoor onder I. bedoeld;
III.         Het recht om de in deze overeenkomst gelicentieerde rechten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen, dan wel derden sub-licenties ter zake van deze gelicentieerde rechten te verlenen.

8.3          De Deelnemer doet hierbij voor zover mogelijk afstand van zijn/haar persoonlijkheidsrechten jegens de Organisator zoals omschreven in art. 25 Auteurswet.

8.4          De Organisator behoudt uitdrukkelijk haar rechten voor op alle teksten en andere werken die zij via de Site openbaar maakt en waarvan zij de rechthebbende is (bijvoorbeeld omdat zij de auteurs- en/of merkrechten bezit). Niets uit de inhoud van deze werken mag worden verveelvoudigd dan wel gepubliceerd, zonder uitdrukkelijke toestemming van de Organisator.

 9.        AANSPRAKELIJKHEID

9.1          De Organisator besteedt de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van de Actie en het beheer van de Site en andere digitale omgevingen die deel uitmaken van de Actie. Desondanks kan het voorkomen dat de weergegeven of verstrekte informatie niet volledig of niet juist is. Eventuele onzorgvuldigheden, spelfouten of andere vergelijkbare fouten op de Site van de Organisator of andere door de Organisator openbaar gemaakte (promotie-) materialen van welke aard dan ook, kunnen niet aan de Organisator worden tegengeworpen noch enige verplichting voor de Organisator doen ontstaan.

9.2            Deelname geschiedt voor eigen risico van de Deelnemer. De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de juiste invoer en de verzending van gegevens. De Organisator garandeert niet dat de telefoonlijnen, het internet en/of andere netwerken optimaal gebruik en toegang bieden en dat alle inzendingen juist en volledig worden ontvangen.

9.3          De Organisator is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) de Actie. De Organisator is verder ook niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die samenhangt met het gebruik van de Site of links naar websites van derden op haar Site of andere technische faciliteiten.

9.4          De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit deze Actie of uit de door de Organisator te verstrekken prijzen waaronder (maar niet limitatief): ongelukken, verwondingen of andere gebeurtenissen gedurende de reis en verblijf en/of vertragingen. Wijzigingen, typ- en/of zetfouten zijn voorbehouden.

9.5          De Organisator is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van post- of verzendingsbedrijven (bijvoorbeeld vertraging, staking, beschadiging of verlies).

9.6          Bovenstaande uitsluitingen van aansprakelijkheden van de Organisator gelden eveneens voor door de Organisator ingeschakeld hulppersoneel en door haar ingeschakelde derden, waaronder toeleveranciers en/of fabrikanten van de prijzen.

 10.      KLACHTEN

10.1        Vragen, opmerkingen of klachten over de Actie of deze actievoorwaarden kunnen kenbaar worden gemaakt aan:

Maxxium Nederland B.V.
De Cuserstraat 89
1081 CN  AMSTERDAM
Tel: 020-2050580
email: info@maxxium.nl, onder vermelding van ‘Jägermeister Summer Jobs.

10.2        De Organisator zal zich naar beste kunnen inspannen om eventuele klachten binnen 3 weken af te handelen. Als de klager meent dat de klacht niet afdoende afgehandeld is, kan een schriftelijke klacht worden ingediend bij De Kansspelautoriteit, Postbus 298 (2501 CG) Den Haag.

 11.      ALGEMEEN

11.1        De Organisator is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Actie en/of de actievoorwaarden van de Actie of de inhoud van de Site te wijzigen (ook gedurende de looptijd), dan wel zonder opgave van reden deze Actie te staken of de toegang van een Deelnemer tot de Site te beperken en/of te beëindigen, zonder dat de Organisator daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens die Deelnemer van de Actie. Wijziging van de Actie en/of de actievoorwaarden dan wel staking van de Actie, zal door de Organisator bekend worden gemaakt op de Site.

11.2        Voor zover deze Actie als een promotioneel kansspel zou moeten worden gekwalificeerd, dan is de Actie in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.

11.3        De eventueel verschuldigde kansspelbelasting wordt door de Organisator betaald.

11.4        Op de Actie, deze algemene actievoorwaarden en alle met de Actie verband houdende geschillen is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met de Actie of de actievoorwaarden zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

11.5        In gevallen waarin deze actievoorwaarden niet voorzien beslist uitsluitend de Organisator.

Versie: juli 2017